ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.)

05 Νοεμβρίου 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»
Άξονας προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού»
Με τίτλο : «Δημιουργία, Επέκταση/Αναβάθμιση των Υποδομών Πρόνοιας, Κοινωνικής Φροντίδας και Χώρων / Δομών Υγιεινής.»

Το έργο αφορά: 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Β ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Κ.Κ.Π.Π.Β.Α. (ΠΡΩΗΝ ΘΕΟΜΗΤΩΡ)»

Η πρόταση είναι συμβατή με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελεί ένα οριζόντιο κοινό πλαίσιο αρχών, προτεραιοτήτων και αξόνων δράσης για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών καταπολέμησης,, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων. Στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της χώρας όσο και µε τα µέτρα κοινωνικής πολιτικής σχετικής µε την ενσωμάτωση ομάδων, που απειλούνται µε αποκλεισμό.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α
Βόλτσιου Κατερίνα