Πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων ως Επικουρικό Προσωπικό

25 Σεπτεμβρίου 2017

Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Bορείου Αιγαίου να προσλάβει έξι (6) υπαλλήλους ως Επικουρικό Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών .

ανεξάρτητα  από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και αφού έλαβε υπ’ όψιν:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄/2005)
  • Η Παράγραφος 26 , του άρθρου 3, του Ν. 3537/07( Φ.Ε.Κ 25/Α/2007)
  • Η Παράγραφος 1  του άρθρου 32,του Νόμου 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. 129 Α΄/2010)
  • Η Παράγραφος 5  του άρθρου 6,του Νόμου 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41/ Α΄/2012)
  • Το άρθρο 9 του  νόμου 4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254/ Α΄/2013).
  • Το άρθρο τρίτο του Νόμου 4211/2013 (Φ.Ε.Κ. 256/ Α/2013)
  • Το υπ’ αριθ. πρωτ: Φ.80424/36374/Δ9/11084/08-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Θέμα « Κατανομή Προσωπικού έξι (6) θέσεων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»
  • Την υπ’ αριθ. Φ.80424/32928/Δ9/10144/31-8-2017 Κοινή Υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Αναπ/τη Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 3082/6-9- 2017 τεύχος Β΄).