Πίνακες ΑΣΕΠ πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού στο Κ.Κ.Π.Π.Β.Α. & Οριστικοί πίνακες

15 Δεκεμβρίου 2017

Πίνακες πρόσληψης επικουρικού προσωπικού επικυρωμένοι από τον ΑΣΕΠ. Όσον αφορά ενστάσεις δεν προβλέπονται.

Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (δηλαδή έως και την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00) γίνονται δεκτές αιτήσεις θεραπείας στη γραμματεία του κέντρου. Τηλ. επικοινωνίας: 2252022344 εσωτερική γραμμή 2.

Η Αναπ.Διευθύντρια

Δαλέκου Δέσποινα