ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2018

02 Ιανουαρίου 2019

Πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (18μηνη) , συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.), που εδρεύει στην Αγιάσο της Λέσβου.