Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Πρώην Θεομήτωρ) για 1 έτος

02 Μαρτίου 2018

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/3/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην Γραμματεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15/3/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Παρακαλούμε ανοίξτε το συννημένο αρχείο για να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.