Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών καθαριότητας, χαρτικών και απορρυπαντικών για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Πρώην Θεομήτωρ)

02 Μαρτίου 2018

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/3/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην Γραμματεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15/3/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Παρακαλούμε ανοίξτε το συννημένο αρχείο για να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.