Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού «Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού Β' κτιρίου του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α. για το έτος 2018»

08 Δεκεμβρίου 2017

 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                       Αγιάσος  8/12/2017

   ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ                                             Αριθμ. πρωτ. 2568

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Β ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

Προϋπολογισμού 9000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

(ΚΑΕ 0412)

Έχοντας  υπόψη:

1.Το Π.Δ.253/73 «Οργανισμός Ιδρύματος»

2.Το Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

3.Την αριθμ.35130/739/11-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων ,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

4.-Το Ν.4412/2016

5.-Το Πρακτικό Δ.Σ 34/2017

                                                        Προκηρύσσουμε

Τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση του Βιολογικού Καθαρισμού Β΄ κτιρίου του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Βορείου Αιγαίου  προϋπολογισμού 9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.

    Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα  10.00 π.μ. στα γραφεία του Β κτιρίου στην Αγιάσο. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές  έως την 20 /12/2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14. 30 μ. μ.

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά  με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1.-Οικονομική Προσφορά

2.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τηρούν Τεχνικό Γραφείο   

συντηρήσεως  βιολογικού καθαρισμού  στην οποία θα μνημονεύεται και ο αριθμός αδείας του Υπ. Βιομηχανίας.

3.-Φορολογική ενημερότητα , ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Υποχρεώσεις του συντηρητή θα είναι:

Η περιοδική συντήρηση του υπάρχοντος Βιολογικού Καθαρισμού για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του .Οι επί τόπου επισκέψεις ορίζονται δύο φορές μηνιαίως.

Για τις άνω εργασίες ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κάθε μήνα .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον συντηρητή.

Σε περίπτωση που το έργο πραγματοποιείται από υπάλληλο του μειοδότη τότε πρέπει να προσκομίζεται μαζί με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών:

α) Βεβαίωση μη οφειλής από το  ΙΚΑ

β) Κατάσταση υπαλλήλου από την επιθεώρηση Εργασίας.

γ) Φορολογική Ενημερότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση περισσοτέρων πληροφοριών από  την Διαχ/ση του  Κέντρου στην Αγιάσο (κ. Καντιώτου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο  (τηλ.2252-22344).                                                                                                                              

Αγιάσος,  8 Δεκεμβρίου 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.

Βόλτσιου Κατερίνα