Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για ανάδειξη συντηρητή υδραυλικών εγκαταστάσεων του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α. για το έτος 2018

08 Δεκεμβρίου 2017

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                    Αγιάσος  8/12/2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                      Αριθ. Πρωτ. : 2570

                   ΝΠΔΔ

        ΑΦΜ: 999145975

Α Ι Τ Η Σ Η      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Προς τον  Κ……………………………………… για την καλή λειτουργία του Κέντρου μας χρειαζόμαστε τεχνική υποστήριξη από  εργολάβο Υδραυλικό  για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως και 31/12/2018 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1-Να κατέχει πτυχίο η/και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όποτε αυτό χρειάζεται) που να του επιτρέπει τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων του Κέντρου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

2- Να μας προσκομίσει Βεβαίωση έναρξης του επαγγέλματος.

3.Να υπάρχει δυνατότητα  έκδοσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών  θεωρημένο από ΔΥΟ.

4-Η αμοιβή θα καθορίζεται με το σύστημα των εργατοωρών οι οποίες θα πιστοποιούνται από ειδική τριμελή επιτροπή.

5-Απαραίτητη η προσκόμιση Φορολογικής, Ασφαλιστικής ενημερότητας και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

  Παρακαλούμε όπως μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2017 να κατατεθεί η προσφορά χωρίς ΦΠΑ μέχρι τις 12:00 στη Γραμματεία του Κέντρου.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαραίνουν τον προμηθευτή. Το ΦΠΑ επιβαρύνει το Κέντρο. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 στο Β Κτίριο του Κέντρου.

Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α

Βόλτσιου Κατερίνα

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ