Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για ανάδειξη συντηρητή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α. για το έτος 2018

08 Δεκεμβρίου 2017

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                    Αγιάσος  8/12/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                      Αριθ. Πρωτ: 2571

                   ΝΠΔΔ

        ΑΦΜ: 999145975

Α Ι Τ Η Σ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Προς τον  Κ……………………… για την καλή λειτουργία του Κέντρου μας χρειαζόμαστε τεχνική υποστήριξη από  εργολάβο Ηλεκτρολόγο για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως και 31/12/2018 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1-Να κατέχει πτυχίο  Α΄ Ειδικότητας που να του επιτρέπει επίβλεψη και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία

2-Να έχει δυνατότητα έκδοσης Τιμολόγιου Παροχής Υπηρεσιών θεωρημένο από την ΔΟΥ

3- Να μας προσκομίσει Βεβαίωση έναρξης του επαγγέλματος

4-Η αμοιβή θα καθορίζεται με το σύστημα των εργατοωρών οι οποίες θα πιστοποιούνται από ειδική τριμελή επιτροπή.

5-Απαραίτητη η προσκόμιση Φορολογικής , Ασφαλιστικής ενημερότητας και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

  Παρακαλούμε όπως μέχρι 20 Δεκεμβρίου να κατατεθεί η προσφορά χωρίς ΦΠΑ μέχρι τις 14.30  στη Γραμματεία του Κέντρου.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαραίνουν τον προμηθευτή. Το ΦΠΑ επιβαρύνει το Κέντρο. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου2017 και ώρα 12:00 στο Β Κτίριο του Κέντρου.

Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α

ΒΟΛΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ