Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για ανάδειξη συντηρητή ανελκυστήρων του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α. για το έτος 2018

08 Δεκεμβρίου 2017

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                       Αγιάσος  8/12/2017

    ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ                                             Αριθμ. πρωτ.  2567

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Προϋπ/σμού 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΚΑΕ 0879                                                             

  Το Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για  την  ανάδειξη  συντηρητή  ανελκυστήρων  Β κτιριακού συγκροτήματος  και της δομής (Ξενώνα) του Κέντρου  για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018 .

Αποφ.αριθμ.οικ.3899/253/Φ.9.2 (ΦΕΚ.291/Τ.Β./8-3-02),Ν.3106/03

Ν.2955/01,Ν.2286/95 άρθρο 1 παρ.5  (στ) ,Ν.2362/95,Π.Δ 370/95,Π.Δ 394/96  Π.Δ 105/00 ,Υπ.αποφ.Αρ.Πρωτ.Π.1/7746/14-1-02.Το Ν.3329/ΦΕΚ.81/4-4-2005 ,Απόφαση Δ.Σ 22/2016(Ε.Η.Δ  1ο)

Oι ανελκυστήρες   του Β Κτιρίου είναι :

 1)Κ  089-    600KGR  3 στάσεις, Υδραυλικός

 2) Κ 090 - 1600 KGR 3 στάσεις  Υδραυλικός ασθενοφόρος 

 3) Κ  091 -1600 KGR 3 στάσεις Υδραυλικός  ασθενοφόρος

Ο ανελκυστήρας του Ξενώνα «Ελπίς» είναι:

4)Υδραυλικός ανελκυστήρας 900KGR,12 ατόμων, 3 στάσεων

    Ο διαγωνισμός θα γίνει στις   21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ,ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10.00 π.μ. στα γραφεία του Β κτιρίου στην Αγιάσο. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές  έως την 20 /12/2017 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 14. 30 μ. μ.

 

 Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά  με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1.-Οικονομική Προσφορά

2.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τηρούν Τεχνικό Γραφείο συντηρήσεως  ανελκυστήρων στην οποία θα μνημονεύεται και ο αριθμός αδείας του Υπ. Βιομηχανίας .

3.-Φορολογική ενημερότητα , ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου .

         ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.-Επιθεώρηση της καλής συντήρησης και επιθεώρησης των ανελκυστήρων θα γίνεται  εκτός των ενδεχομένων ανωμαλιών της λειτουργίας αυτών ανά μήνα  όπως ορίζει ο νόμος.

2.-Ο συντηρητής διατηρών συνεργείο συντηρήσεως ηλεκτρονικών ανελκυστήρων  υποχρεούται σε  μηνιαία συντήρηση και επίβλεψη των ανελκυστήρων  και   τη   χορήγηση των λιπαντικών ως και υλικών καθαρισμού.

3.- Η παραπάνω συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα   προς τις διατάξεις των ελληνικών κανονισμών και όλους τους κανόνες της τέχνης.

4 -Στην  προσφερθείσα  τιμή  θα  περιλαμβάνεται και η δαπάνη ασφαλίσεως για μεμονωμένο ατύχημα και για ομαδικό.    

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση περισσοτέρων πληροφοριών από  την Διαχ/ση του  Κέντρου στην Αγιάσο (κ. Καντιώτου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο  (τηλ.2252-22344).      

                                                                   Αγιάσος, 8 Δεκεμβρίου 2017

                                                                 Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.

                                                                        Βόλτσιου Κατερίνα