Διακήρυξη διαγωνισμού για ανάδειξη εργολάβου κουρέα του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α. για το έτος 2018

08 Δεκεμβρίου 2017

 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                 Αγιάσος 8/12/2017

   ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ                                        Αριθμ. πρωτ. 2565

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΥΡΕΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Προϋπολογισθείσας δαπάνη 10.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α

(ΚΑΕ 0429)

  Το Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη εργολάβου κουρέα, ο οποίος θα αναλάβει το κούρεμα-ξύρισμα κατά περίπτωση των περιθαλπόμενων  Β κτιρίου και της δομής (Ξενώνα) του Κέντρου  για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018 .Ο κουρέας θα προσφέρει τις υπηρεσίες του  οκτώ( 8) φορές το μήνα ή δυο(2) φορές την εβδομάδα .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21/12/2017  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11π.μ. στα γραφεία του Β΄ κτιρίου (πρώην Σανατόριο) του Κέντρου στην Αγιάσο.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές  έως την 20/12/2017  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14. 30 μ. μ.

 Η σχετική δαπάνη προϋπολογίσθηκε στο  ποσό των 10.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα μνημονεύεται ο αριθμός αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος τους.

2.-Πρέπει να έχουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (εμπειρία κλπ) που προβλέπονται από το Νόμο.

4.-Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου , έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας .

5.-Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.

6.- Τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών

7.-Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση περισσοτέρων πληροφοριών από  την Διαχ/ση του  Κέντρου στην Αγιάσο (κ. Καντιώτου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο  (τηλ.2252-22344).                                                                                                                              

                                                                   Αγιάσος 8 Δεκεμβρίου 2017

                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Β.Α

                                                                        ΒΟΛΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ