ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

28 Ιανουαρίου 2019

Πρακτικό Επιτροπής για την υπ’αρ. ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου αντιμετώπισης απρόβλεπτων και επείγουσων περιστάσεων για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας του Κ.Κ.Π.Π. Βορείου Αιγαίου (6 άτομα ΥΕ Κατηγορίας με 18μηνη σύμβαση)  και πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων.