ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(3+3 ΜΗΝΕΣ) Ν.4820/2021

16 Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(3+3 ΜΗΝΕΣ) Ν.4820/2021

-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ 17/12/2021